شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز بستر ساز خدمات نوين تامين ، مشتري مداري و مديريت صحيح و اصولي موجوديها و هزينه ها چاپ
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۳۰

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، توليد و تامين محصولات متنوع  با توجه به درخواست مشترى  با كيفيت بالا و خدمت رسانى سريع با هزينه هاي پايين تر،  موجب افزايش حجم كاري و گاها بروز گلوگاههايي شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمى‌توانند به تنهايى از عهده تمامى كارها برآيند. بر اين اساس، فعاليت‌هاى نظير برنامه ريزى عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزى محصول، خدمت نگهدارى كالا، كنترل موجودى، توزيع ، تحويل و خدمت به مشترى كه قبلا همگى در سطح شركت انجام مى شده ، اينك به سطح زنجيره عرضه انتقال پيدا كرده است. مسئله كليدى در يك زنجيره تامين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامى اين فعاليت‌ها است. مديريت زنجيره تامين ( SCM ) پديده‌اى است كه اين كار را به طريقى انجام مى‌دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با محصولات با كيفيت در حداقل هزينه دريافت كنند.

زنجيره تأمين قدمتي طولاني دارد، ولي مديريت زنجيره تأمين مبحثي جديد است.

مديريت زنجيره تأمين عبارت است از: هدايت تمام اعضاي زنجيره تأمين به صورتي يکپارچه و هماهنگ كه بر يكپارچه‌سازي فعاليتهاي زنجيره تامين و نيز جريانهاي اطلاعاتي مرتبط با آنها از طريق بهبود در روابط زنجيره در جهت دستيابي به مزيت رقابتي قابل اتكا و مستدام ، مشتمل مي‌شود كه از نظر فني، رسيدن به يكپارچگي كامل در مديريت زنجيره تامين براي رسيدن به منافعي كه زنجيره به دنبال آنست، امري بسيار پيچيده است .

 شركت تراكتور سازي ايران به عنوان يكي از عظيم ترين شركتهاي صنعتي كشور نيز از اين استراتژي جهاني بهره گرفت و فلسفه مديريت زنجيره تامين (SCM ) را  در كل مجموعه تراكتور سازي مطرح نمود و در راستاي پياده سازي اين فلسفه و با بررسي و تحليل موقعيت اين مجموعه معظم توليدي ، انگيزه حركت استراتژيك شكل گيري سازماني جهت مديريت زنجيره تامين با هدف توسعه شبكه تامين و قابليتهاي آن به منظور افزايش ظرفيت توليد و ارتقاء كيفيت قطعات و تامين به موقع و كاهش قيمت را رقم زد و شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز با نگرش فرآيندي (process oriented) و پويا جهت بهبود مديريت و تعاملات زنجيره تامين مجموعه تراكتورسازي ايران و حذف نگرش وظيفه اي و ايستا در مديريت اين بخش مهم ، در ابتداي سال 1385 تاسيس گرديد در ادامه از اوايل تير ماه 87 با تغيير مديريت شركت مهندسي و تامين قطعات و بررسي هاي كارشناسي دقيق و علمي و اتخاذ تدابير مناسب مديريتي و ايجاد انگيزه در پرسنل و حمايت بيش از پيش از نگرش سيستماتيك و فرآيند محوري با جهت گيري مشخص به سمت اهداف عاليه مجموعه معظم تراكتورسازي ايران و با تكيه بر نقاط قوت و بهره برداري بهينه از فرصتها و در مدت زمان بسيار كوتاهتر از شركتهاي هم رديف خود ، رشد و توسعه پيدا كرد و  دست آوردهاي بسيار ارزشمند زير در سطح زنجيره ريشه دوانيد كه در بلند مدت با توسعه بيشتر شبكه تامين ، شكوفاتر خواهد شد :

1 ) كاهش هزينه هر يك از اعضاي زنجيره و در نتيجه كاهش هزينه كل كه منجر به كاهش قيمت تمام شده واحد محصول مي گردد .

2 ) كاهش قابل توجه ميزان موجودي در كل زنجيره و مديريت دقيق ‌آن از مرحله توليد مواد اوليه تا مراحل تحويل محصول به تراكتورسازي

3) حذف فعاليتهايي كه در راستاي فرآيند تامين ، ارزش افزوده‌اي براي مجموعه تراكتورسازي ايران ايجاد نمي‌كنند .

4) افزايش سطح اعتماد و همكاري بين ذينفعان زنجيره و حذف مسائل و مشكلات ناشي از عدم اعتماد متقابل

5 ) افزايش كيفيت محصولات و شاخص تحويل به موقع قطعات و مجموعه ها براي تراكتورسازي

6 ) اجراي كامل پروژه هاي مجموعه سازي در سطح تامين كنندگان زنجيره نظير گيربكس مياني تراكتورهاي دو ديفرانسيل 289 و 399 و ...

7 ) حذف درصد قابل توجهي از خريدهاي خارج و از رديف قطعات تراكتور MF399

8 ) ايجاد كميته هاي فني و تخصصي بين واحدهاي ذيربط در شركت تراكتورسازي و شركت مهندسي و تامين قطعات  جهت ارتقاء سطح كيفي قطعات و مجموعه هاي تاميني

در شركت مهندسي و تامين قطعات با توجه به ضرورت هماهنگي فرآيندهاي طراحي شده   با ساختار سازماني شركت  و با  تبعيت از مدل مرجع SCOR  براي مديريت زنجيره تامين ،  نمودار سازماني  نيز بصورت كاملا  فرآيندي طراحي و پياده سازي شده است  . ماتريس زير بيانگر  ارتباط دقيق فرآيندهاي طراحي شده سازمان با  ساختار سازماني شركت  مي باشد.

 

ماتريس ارتباطات فرآيندهاي طراحي شده با نمودار ساختار سازماني فرآيندي شركت

مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز

 

فرآيندهاي اصلي بر مبناي مدل مرجع (SCOR ) براي مديريت زنجيره تامين

فرآيندهاي مديريتي

فرآيندهاي پشتيباني

SCOR ( Supply-Chain Operations Reference-model )

Management
Oriented Process

Supportive
Oriented Process

Plan

Source

Make

Deliver

Return

طرح ريزي

منبع يابي

ساخت

تحويل

برگشت

مديريت و برنامه ريزي عرضه و تقاضا ، متعادل سازي منابع نسبت به نيازمندي ها در طول زنجيره تامين با برنامه ريزي موجودي و ساخت و تحويل كالا

تعيين و تائيد صلاحيت تامين كنندگان ، برنامه نظارت بر عملكرد تامين كنندگان ، انجام مذاكرات جهت عقد قرارداد با فروشندگان و نهايتا خريد و دريافت كالا

ساخت محصول تمام شده شامل توليد ، تست كيفي ، بسته بندي ، تغييرات مهندسي ، نگهداري (انبارش) و ترخيص محصولات مي باشد كه با انجام اين فرآيند محصول مطابق و يا تقاضاي واقعي به وضعيت نهايي تبديل ميگردد

شامل مديريت سفارشات و اعتبارات ، مديريت انبارش ، مديريت حمل و نقل ، ايجاد و پشتيباني بانك اطلاعاتي مشتريان و پشتيباني پايگاه داده محصولات و قيمت ها ( شامل اطلاعات فروش و سفارشات ) مي باشد

برگشت مواد اوليه ، دريافت محصولات ساخته شده برگشتي ، نگهداري ، بررسي و اصلاح كه اين فرآيند به نوعي بيانگر لجستيك معكوس مي باشد كه طي آن عودت مواد و قطعات و يا دريافت محصولات برگشتي (به هر علت ) در راستاي حمايت از مشتري انجام مي گيرد

تجزيه و تحليل و مطالعه وضع موجود درون و برون سازمان ، تهيه و تدوين چشم انداز ، بيانيه ماموريت ، استراتژي و اهداف سازمان .
تحت كنترل داشتن كليه فرآيندهاي سازمان و انجام مميزي هاي دوره اي فرآيندها و اندازه گيري و تجزيه و تحليل شاخصهاي عملكردي فرآيندها جهت حصول اطمينان از اجراي اثربخش و كارآمد

حصول اطمينان از دستيابي به منابع سخت افزاري و نرم افزاري و مالي براي اجراي اثربخش و كارآمد فرآيندهاي اصلي و مديريتي

دريافت سفارش و بررسي امكان تامين

فروش و بازاريابي

برنامه ريزي

انتخاب و عقد قرارداد با تامين كننده

ارزيابي و ارتقاء تامين كننده

سنجش عملكرد

تامين كنندگان

ساخت و خودكفايي

تامين

خريد خارجي

بازرسي قطعات

تغييرات و مهندسي قطعات

كنترل موجودي

مديريت انبارش

شناسايي و رديابي

لجستيك

لجستيك

مديريت انبارش

شناسايي و رديابي

لجستيك

كنترل محصول نامنطبق

شناسايي و رديابي

مديريت فرآيند

برنامه ريزي استراتژيك

مديريت پروژه ها

مديريت مالي

توسعه و نگهداري تجهيزات سخت افزاري و شبكه

توسعه و نگهداري سيستمها

توسعه منابع انساني

واحدهاي سازماني

حوزه مديريت

قراردادها

ü

حوزه اجرايي

فروش و بازاريابي

ü

ü

برنامه ريزي تامين و لجستيك

ü

ü

ü

ü

ü

ساخت و خود كفايي

ü

تامين

ü

بازرگاني ( خريد خارجي )

ü

مهندسي و كيفيت

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

حوزه مالي و تشكيلات سازماني

روشها و سيستمها

ü

ü

ü

ü

ü

مالي

ü

اداري و منابع انساني

üفرآيندهاي شركت مهندسي و تامين قطعات كليه فعاليتهاي مورد نياز براي مديريت زنجيره تامين قطعات كل  مجموعه تراكتورسازي را پوشش مي دهدكه ذيلا به موارد عمده و بحراني آن اشاره مي گردد .

 1-  مديريت اطلاعات   2-  مديريت لجستيك    3-  مديريت روابط 

 

1- مديريت اطلاعات:.

در مبحث زنجيره تأمين موضوع هماهنگي در فعاليتها بسيار حائز اهميت است. اين نكته در بحث مديريت اطلاعات در زنجيره ، مد نظر قرار مي‌گيرد. مديريت اطلاعات هماهنگ و مناسب بين ذينفعان زنجيره باعث خواهد شد تا تأثيرات فزآينده‌اي در سرعت، دقت، كيفيت و جنبه‌ هاي ديگر همكاري وجود داشته باشد .

همچنين مديريت صحيح و شفاف  اطلاعات موجب هماهنگي بيشتر در سطح زنجيره شده و در بخشهاي مختلفي تأثيرگذار مي باشد كه برخي از آنها عبارتند از :

الف- مديريت لجستيك ( انتقال ، جابجايي، پردازش و دسترسي با اطلاعات لجستيك جهت يكپارچه سازي فرآيندهاي حمل و نقل، سفارش دهي و ساخت ، تغييرات سفارش، زمانبندي توليد، برنامه‌هاي لجستيك و عمليات انبارداري )

ب- تبادل و پردازش داده‌ها ميان ذينفعان ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فني، سفارشات و … )

ج- جمع‌آوري و پردازش اطلاعات جهت تحليل فرآيند منبع يابي و ارزيابي، انتخاب و توسعه و ارتقاء تأمين كنندگان

د- جمع‌آوري و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا جهت پيش‌بيني روند بازار و شرايط آينده عرضه و تقاضا

ه- ايجاد و بهبود روابط بين ذينفعان

 

2- مديريت لجستيك

در تحليل سيستمهاي توليدي ( مانند صنعت تراكتور ) موضوع لجستيك، بخش فيزيكي زنجيره تأمين را در بر مي‌گيرد. اين بخش كه كليه فعاليتهاي فيزيكي از مرحله تهيه ماده خام تا توليد  محصول نهايي و تحويل به مشتري مي باشد  شامل فعاليتهاي حمل و نقل، انبار داري، زمانبندي توليد و…  مي‌شودو بخش نسبتاً بزرگي از فعاليتهاي زنجيره را به خود اختصاص مي‌دهد

 

3-مديريت روابط:

 مديريت روابط، تاثير شگرفى بر همه زمينه ‌هاى زنجيره تامين و همچنين سطح عملكرد آن دارد. مهم‌ترين فاكتور براى مديريت موفق زنجيره تامين ، ارتباط مطمئن ميان شركا در زنجيره است ، به گونه اى كه شركا اعتماد متقابل به قابليت‌ها و عمليات يكديگر داشته باشند. كوتاه سخن اين كه درتوسعه هر زنجيره تامين يكپارچه، توسعه اطمينان و اعتماد در ميان شركا و طرح قابليت اطمينان براى آنها از عناصر بحرانى و مهم براى نيل به موفقيت و اهداف زنجيره است.

 

همانطور كه در موضوع مديريت اطلاعات ذكر گرديد ، براى مدیریت موثر زنجیره تامین ضرورى است که تامین کنندگان و مشتریان با یکدیگر و در یک روش هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطلاعاتى و گفت و گو با یکدیگر کار کنند. این امر یعنى جریان سریع اطلاعات در میان مشتریان و عرضه کنندگان، مراکز توزیع و سیستم‌هاى حمل و نقل که بعضى از شرکت‌‌ها را قادر مى سازد که زنجیره‌هاى عرضه بسیارکارایى را ایجاد کنند كه در اين راستا شركت مهندسي وتامين قطعات تراكتورسازي تبريز علي رغم اينكه زمان زيادي از تاسيس و فعاليتش نمي گذرد و با در نظر گرفتن گستردگي شبكه آن ، بدليل توجه كافي به  اهميت موضوع مديريت جريان اطلاعاتي ، موفق شده است با بهره گيري ازمديريت  نيروهاي متخصص داخلي ، سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازماني شركت  را  طراحي ، ساخت و پياده سازي نمايد كه يكي از مهمترين نقاط قوت اين شركت بوده و برگ زريني در كتابچه انبوه فعاليتهاي موثر و كارامد آن مي باشد . راه اندازي كامل  اين سيستم  با  هدايت كامل جريان اطلاعاتي سطح زنجيره تامين كل مجموعه تراكتورسازي ايران  ، مي تواند بازوي توانمند كنترل جريان مالي و كالا بوده و چشم اندازهاي جديدي را براي برنامه ريزي و کنترل جريانات توليد در طول زنجيره تأمين به وجود آورد.

 با توجه به ضرورت و تاثير غيرقابل انكار مديريت اطلاعات در مديريت زنجيره تامين مجموعه تراكتورسازي ايران ، توصيح مختصري در مورد فرآيندهاي طراحي شده شركت مهندسي و تامين قطعات و قابليتهاي سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازماني آن در تسهيل اجراي اين فرآيندها ارائه مي شود كه با اجراي سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازماني شركت مهندسي و تامين قطعات  در سطح زنجيره تامين كل شركتهاي مجموعه تراكتورسازي ايران كليه جريانهاي اطلاعاتي و مالي زنجيره موازي با جريان فيزيكي كالا همواره در بستر سيستم مذكور برخط و قابل دسترسي بوده و مديريت عالي شركت تراكتورسازي ايران قادر به اخذ هرگونه گزارشات در سطوح مديريتي و عملياتي خواهد بود .

 

فرآيند استراتژيك

طرح استراتژيك

  مديريت زنجيره استراتژيك دارائيها

  مديريت جلسات .

 گزارشات مديريت .

  طرح تجاري

  بررسي عملكرد وكارآيي كاركنان كليه قسمتها

  تاييد وتصويب در فرآيندهاي سازمان.

 

فرآيند مميزي مديريت با زير سيستمهاي

نظارت وكنترل شاخصهاي فرآيندهاي مختلف سازمان :

 

   شاخص هاي مالي

   شاخص هاي نوآوري

   شاخص هاي توليد

   شاخص هاي فرآيند اجرايي

   شاخص هاي طراحي محصولات جدي

   شاخص هاي كيفيت

   شاخص هاي خريد

   شاخص هاي مشتري وبازار

   شاخص هاي فروش

تعيين اهداف براي دوره هاي بعد

   شاخص هاي منابع انساني

ورودي به اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه

   شاخص هاي تامين كنندگان

 

فرآيند فروش و بازاريابي با سيستم و  زيرسيستم هاي

فروش

برنامه ريزي فروش

جرايم فروش

طرح ريزي راهبردي محصول

 

شناسايي و معرفي طرف حسابها

اطلاعات بازار و محصولات

كتابچه فروش

مديريت بازاريابي

 

فرآيند برنامه ريزي تامين با سيستم و زير سيستم هاي  

برنامه ريزي تامين

‎تعيين نحوه تامين قبل از كنترل بودجه‏

‎سياست گذاري نحوه تامين سفارش مشتري‏

‎تعيين نحوه تامين سفارش مشتري‏

‎تعيين سررسيدهاي تامين‏

   

سفارشات برگشتي از قرارداد

تعيين تكليف سفارشات برگشتي از قرارداد

پي گيري اسناد غعاليت تعيين تكليف سفارشات برگشتي از قرارداد

 

فرآيند مهندسي با سيستم و زير سيستم هاي  

مديريت مستندات محصول

مديريت اطلاعات محصول توليدي‏

تغييرات مهندسي

آناليز قيمت

مديريت مواد

‎‎ مديريت مستندات كالا

مديريت اطلاعات و مستندات مواد

 

 

 

فرآيند عقد قراردادها با سيستم و زير سيستم هاي  

طراحي الگوي قرارداد

انجام توافق نامه فروش

انجام قراداد خريد

كنترل قرارداد

اتمام توافق نامه فروش

تسويه حساب قرارداد

تفاهم نامه انتقال تكنولوژي

 فرآيند تامين با سيستم و زير سيستم هاي  

تكوين محصول

تشريفات خريد

برگشت از خريد

مديريت ارتباط با طرف حسابها

‎‎ خريد

جرايم خريد

فرآيند خريد خارجي با سيستم و زير سيستم هاي  

تشريفات خريد بين الملل

شناسايي و معرفي تامين كنندگان

خريد بين الملل

گمرك

فرآيند كيفيت با سيستم و زير سيستم هاي  

توافق نامه پژوهش و خدمات مهندسي

ارتقاء تامين كنندگان

كنترل كيفيت كالا

ارزيابي تامين كنندگان

تهيه طرح كنترل

ارزيابي عملكرد تامين كنندگان

فرآيند لجستيك با سيستم و زير سيستم هاي  

حمل در تامين

حمل در خريد خارجي

حمل در فروش

شناسايي و معرفي شركتهاي حمل و نقل

فرآيند مديريت پروژه با سيستم و زير سيستم هاي  

مديريت زمان پروژه

مديريت پروژه

تخصيص منابع پروژه

مديريت يكپارچگي پروژه

مديريت هزينه هاي پروژه

مديريت اهداف و گستره پروژه

فرآيند مالي با سيستم و زير سيستم هاي  

دفترداري

طراحي و نگهداري چارت حسابها

ثبت اسناد مالي

حسابداري بانك

مديريت نقد و بانك

طرح ريزي مالي

طراحي حسابهاي اتوماتيك مالي

دريافت و پرداخت وجه و چك

حسابهاي پرداختني

حسابهاي دريافتني

عوامل هزينه

صدور چك ارزي

تضمينات

 دريافت و پرداخت وجه و چك

معرفي بانك

 

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۵۸