آرمان شركت مهندسي وتامين قطعات تراكتورسازي تبريز چاپ

 

 

 کسب جايگاه مورد نظر در فلسفه تشکيل به عنوان شرکت بلامنازع در جميع جهات در تأمين مجموعه

تراکتورسازي ايران و حضور در عرصه جهاني جهت صادرات قطعات تراکتور و ماشين آلات کشاورزي