نحوه صدور صورتحساب چاپ

قابل توجه تامين كنندگان محترم

به اطلاع كليه تامين كنندگان محترم ميرساند كه منبعد براي فروشهاي قراردادي و خريد جاري ، فاكتور رسمي با مشخصات كامل خريدار و فروشنده  ارائه نمايند. شايان ذكر است در صورت عدم ارائه فاكتور ، مبالغ بستانكاري شركتهاي متبوع واريز نخواهد شد.

مشخصات شركت خريدار : شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتور سازي تبريز

كد اقتصادي  9511-6657-4111    شناسه ملي 10200248953

آدرس :  جاده سردرود – درب اول تراكتور سازي ايران – ساختمان آموزش سابق


مدير امور مالي - سيديكاني اصل