دريافت نرم افزارهاي NET Framework.
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package Administrator 2085
2 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Administrator 1514
3 Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package x64 Administrator 5650
4 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 x86 Administrator 1579
5 Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package x86 Administrator 1478
6 Microsoft .NET Framework 3.5 Administrator 1386
7 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Administrator 3925
8 Microsoft .NET Compact Framework 3.5 Redistributable Administrator 1379
9 Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable Package Administrator 1347
10 Microsoft .NET Framework 4 Web Installer Administrator 1832