دريافت نرم افزارهاي NET Framework.
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package Administrator 2055
2 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Administrator 1491
3 Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package x64 Administrator 5601
4 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 x86 Administrator 1560
5 Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package x86 Administrator 1455
6 Microsoft .NET Framework 3.5 Administrator 1365
7 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Administrator 3884
8 Microsoft .NET Compact Framework 3.5 Redistributable Administrator 1361
9 Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable Package Administrator 1328
10 Microsoft .NET Framework 4 Web Installer Administrator 1809