دريافت نرم افزارهاي NET Framework.
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package Administrator 2003
2 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Administrator 1448
3 Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package x64 Administrator 5499
4 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 x86 Administrator 1526
5 Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package x86 Administrator 1414
6 Microsoft .NET Framework 3.5 Administrator 1328
7 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Administrator 3786
8 Microsoft .NET Compact Framework 3.5 Redistributable Administrator 1317
9 Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable Package Administrator 1291
10 Microsoft .NET Framework 4 Web Installer Administrator 1768